Medlemsansökan/Stadgar

Om du önskar bli medlem i Club MC-Veteranerna Jämjö-Torsås,

Kassör Christer Nilsson tel. 070 14 74 845

Du bör uppge Namn, Adress,Telefon, MC-modell
samt person som kan rekommendera diitt medlemskap helst klubbmedlem.
Medlemskapet innebär att uppgifterna förs in i MCV:s dataregister.
Avgiften är 100 kronor
OBS! Medlemskapet i klubben gäller endast när inbetald avgift kommit kassören tillgodo.

Länsförsäkringar nr: 90222984084

För medlemskap finnes ej krav på fordonsinnehav.

Stadgar

Stadgar för föreningen Club MC-Veteranerna efter omarbetning antagna vid årsmötet 2000-02-05.

§ 1. Club MC-Veteranerna är en ideell sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresserade,
med uppgift att i kulturbevarande syfte verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder
tillvaratas och bevaras, samt att motorcyklar och mopeder som företeelse och deras roll i samhället och trafiken
dokumenteras.

Den 16 maj 1971 skall betraktas som tillkomstdag.

§ 2. Föreningen skall fungera genom skriftväxling mellan ledning och medlemmar,
anordnande av rallyn och träffar på olika håll, medverka till bildandet av lokalavdelningar,
samt i mån av möjlighet anskaffande och förmedling av reservdelar och dylikt.

§ 3. Rätt till medlemskap har var och en som äger verkligt motorcykelhistoriskt intresse och är beredd
att verka i klubbens anda. Medlem som gjort Club MC-Veteranerna synnerliga tjänster,
eller på annat sätt gagnat motorcyklismen, kan vid klubbens årsmöte väljas till hedersmedlem.
Förslag till val av hedersmedlem göres enligt den ordning som gäller för förslag till ändring av dessa stadgar.

§ 4. Högsta beslutande organ är årsmöte eller allmänt möte.
Den löpande verksamheten hand-has av styrelsen, som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte.

§ 5. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
Årsmöte hålls på av sty-relsen utsedd plats och tid årligen före utgången av mars månad.
Kallelse med dagordning och eventuellt förslag till val av hedersmedlem eller
ändring av dessa stadgar skall kungöras i tidningen MC-Veteranen senast fyra veckor före utsatt tid.

§ 6. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Justering av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän
 • Val av två rösträknare
 • Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 • Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Genomgång av revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av redaktör eller redaktion till MC-Veteranen
 • Val av försäkringskommitté
 • Val av tre ledamöter i valberedning
 • Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår
 • Övriga frågor

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske.
Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid beslut enligt § 17 krävs 75 % majoritet.
Årsmötets ordförande har utslagsröst. Begärs omröstning vid personval skall denna vara sluten.

§ 7. Revisorerna skall vara två ordinarie och en suppleant.
Revisorerna väljs för två år vid olika tillfällen. Revisorssuppleant väljs för ett år.

§ 8. Föreningens ledning utövas av styrelsen.
Styrelsen utgöres av ordförande och sex ledamö-ter samt två suppleanter.
Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år vid ordinarie årsmöte.
Tre ledamöter och en suppleant väljs årligen.

Vid konstituerande styrelsesammanträde utses vice ordförande,
sekreterare och kassör samt ledamöter till övriga befattningar.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet är närvarande.
Suppleanterna kallas i den ordning som styrelsen beslutar.

§ 9. Styrelsen ansvarar för produktion av tidningen MC-Veteranen.
Styrelsen utser inom sig utgivare.

§ 10. Inträdes- och medlemsavgift fastställes årligen vid ordinarie årsmöte.
Utträde ur förening-en sker genom skriftlig anmälan.
Eventuell därvid outnyttjad avgift kan ej återfås.

§ 11. Medlem som icke senast vid februari månads utgång betalat sin medlemsavgift
för inne-varande år anses ha utträtt ur klubben,
såvida icke särskilda skäl föreligger för en senare betalning.

§ 12. Medlem kan också uteslutas genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte
om han på väsentligt sätt sökt skada klubbens anseende,
eller i avsevärd grad brutit mot klubbens stadgar.
Medlem som utesluts kan icke på nytt bli medlem utan att ny ansökan behandlats
och godkänts av styrelsen. Vid återinträde skall ny inträdesavgift erläggas.

§ 13. Som medlemsorgan skall MC-Veteranen kostnadsfritt distribueras till medlemmarna.
Därigenom skall klubben förmedla medlemmarnas annonser, nyheter, aktualiteter,
aktuellt historiskt material, samt kontakt medlemmarna emellan.

§ 14. Medlemskap berättigar till fri annonsering i klubbens annonsbilaga rörande sådant
som är av allmänt intresse inom området. Redaktören äger rätt att av utrymmesskäl
begränsa sådana annonsers omfattning.

§ 15. Klubbmedlem äger rätt att köpa de klubbmärken och symboler
som klubben i mån av tillgång kan tillhandahålla.

§ 16. MCV:s medlemmar kan bilda lokalavdelningar och sektioner vilka verkar
inom ett visst geografiskt område eller ett visst intresseområde.
Lokalavdelning eller sektion bildas efter samråd med och medgivande av styrelsen.
Lokalavdelningar samt sektioner utser egen styrelse och fastställer själv
den eventuella avgift som den anser nödvändig för sin verksamhet.
Lokalavdelning och sektion ansvarar själv för sin verksamhet och sina ekonomiska åtaganden.
Årsmöte kan besluta om upplösning av lokalavdelning eller sektion.

§ 17. Ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning kan endast fattas
vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum,
varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgar eller upplösning av föreningen krävs Förslag till ändring av stadgarna skall göras skriftligen till styrelsen
senast 31 december året före årsmötet.
Endast MCV:s styrelse kan till årsmötet lämna förslag om föreningens upplösning.

§ 18. Upplöses klubben skall tillgängliga medel erbjudas annan förening eller institution,
som arbetar för motorcyklismens historia och fortlevnad, eller disponeras enligt årsmötets beslut.