Protokoll

Årsmötesprotokoll 2018-03

Jämjö Torsås MC-Veteraner


1§. Årsmötet öppnades av ordförande Lars Krona.

2§. Till ordförande för mötet valdes Lars Krona.

3§. Till Sekreterare för mötet valdes Kjell Andersson.

4§. Föredragningslistan fastställdes och godkändes av mötet.

5§. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Nils Andersson och Kjell Jonason

6§. Mötet godkände att mötet blivit behörligen utlyst.

7§. Kassören redogjorde för kassan och godkändes av mötet och L.T.H.

8§. Revisorernas berättelse godkändes av mötet och L.T.H.

9§. Resultat och balansräkning fastställande godkändes av mötet och L.T.h.

10§. Styrelsen bevilljades ansvarsfrihet för gångna året av mötet.

11§. Medlemsavgifter(100kr) ändras inte och ersättning till styrelsen detsamma.

12§. Val av.

12a. Ordförande för 1 år valdes Lars Krona

b. Ledamot för 2 år valdes Lennart Wallin.

c. Suppleanger för 2 år valdes Bertil Rosenberg och Jan Fälteke.

d. Revisor för 2 år valdes Solvieg Jonasson.

e. Till Hedersmedlem i klubben valdes Anna Wang Jämjö Lunchcafé.

13§. Inga motioner och skrivelser inkomna..

14§. Bo Egerland väckte frågan om en ev Första Hjälpen kurs. Styrelsen skall

förhöra sig om möjlighet till detta.

Avgående styrelsemedlemmar Ellen & Grazyna avtackades med blommor.

15§. Ordföranden Lars Krona tackade och avslutade mötet.


Ordförande Lars Krona            Sekreterare Kjell Andersson

Justerare Nils Andersson          Justerare Kjell Jonasson